Hướng dẫn học sinh diễn tập lại nhiệm vụ trong 1 ngày theo khung số 8

Thực hiến kê hoạch số của nhà trường. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Tổ bán trú đã tổ chức diễn tập bán trú theo khung số 8 cho toàn thể CB, GV, NV và các em học sinh trong trường.

Nội dung của buổi diến tập nhằm:  Nâng cao nhận thức , trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác quản lý bán trú.
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, học sinh nắm được các nội dung thực hành quản lý bán trú.
- Sau diễn tập rút ra được những vấn đề còn tồn tại và khắc phục kịp thời những tồn tại yếu kém trong công tác chỉ đạo, quản lý bán trú.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập

Thực hiện lại các hiệu lệnh bằng kẻng cho GV và Hs nắm bắt

Thực hiện lại các hiệu lệnh bằng kẻng cho GV và Hs nắm bắt

GV thực hành gõ kẻng theo hiệu lệnh

GV ghi chép lại các nội dung diễn tập

HS thực hiện khâu gấp chăn màn

HS thực hiện khâu gấp chăn màn

Content

Content

Hướng dẫn học sinh ăn uống

Hướng dẫn học sinh ăn uống

HS báo cáo sĩ số

HS lao động VS