Căn cứ kế hoạch số: 338/PGD& ĐT Sa Pa Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sa Pa; ngày 7 tháng 9 năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số: 108/KH- THNC, ngày 10 tháng 9 năm 2020, kế hoạch giáo dục nhà trường và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của trường tiểu học Nậm Cang;

Thực hiện kế hoạch số /KH - THNC về họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020-2021 với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Cuộc họp phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, thân thiện và hiệu quả.

- GVCN và những người có nhiệm vụ liên quan khi thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa nhã, lắng nghe.

II. Nội dung:

+ Phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản.

+ Thông báo kết quả giáo dục năm học 2019- 2020 và tình hình của nhà trường, lớp  năm học 2020- 2021. 

+ Thông báo nhiệm vụ tạo đột phá năm học 2020-2021: Nâng cao chất lượng mũi nhọn, nề nếp học sinh bán trú.

+ Thống nhất một số biện pháp phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường.

+ Thông báo các chế độ học sinh được hỗ trợ và định mức hỗ trợ trong năm học sinh trong năm học 2020- 2021.

+ Thống nhất các khoản xã hội hóa lớp và công khai các khoản chi từ xã hội hóa
+ Bầu BĐ DCMHS các lớp.

+ Công tác và phương pháp phối hợp quản lý con học buổi tối, ở nhà

+ Việc đưa đón con đến và về đối với học sinh bán trú.

III. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

- Họp phụ huynh học sinh với sự tham gia của BGH nhà trường cùng tất cả GVCN các lớp, có mặt của tất cả PHHS các khối lớp.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp phụ huynh

Lớp 1A

Lớp 1A

Lớp 2A

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 5B

Lớp 5A

Lớp 4B

Lớp 3A

Lớp 4A